Dernek'e dön

Bu Sayfa bas

Dernek Tüzüğü

TAŞERON İŞÇİLERİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: TAŞERON İŞÇİLERİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’dir.

Derneğin merkezi İstanbul’ dur.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı

Madde 2-Başta taşeron şirketlerde çalışan işçiler olmak üzere bütün işçilerin iş güvenceli kadrolarda sigortalı ve sendikalı olarak çalışacağı koşulları oluşturmak. Bundan hareketle;

Bu hak ve özgürlüklerin korunması, genişletilmesi, etkin kullanılması ve önündeki her türlü engelin kaldırılması hedefine yönelik olarak; insan onuruna yaraşır bir hayata-toplumsal koşullara ulaşma yolunda bilgi, düşünce, bilinç oluşturmak ve dağıtmak; bu yolda çaba harcayan kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte ve örgütlü faaliyet göstermek; her türlü hak ihlaline karşı yasal ve meşru her türlü yöntemle mücadele etmek, mağdurlarla yardımlaşma ve dayanışma halinde olmaktır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Çalışma yaşamını düzenleyen yasalarda kazanılmış hakların kullanılması için işçi temsilcileri ile birlikte işverenle görüşmeler yapmak ve yasal ve meşru her türlü mücadeleyi vermek.

2- Türkiye’de taşeron firma aracı ve güvencesiz, sigortasız çalışmanın ortadan kaldırılması, bütün kurumlarda kadrolu çalışılması için mücadele verir.

3- Sendikasız ve güvencesiz çalışan işçilerin sendika örgütlenmesi ve toplu iş sözleşme hakkını kullanması konusunda çalışmalar yapar.

4- Herkese insanca yaşayabileceği ücret ve sosyal koşulların sağlanacağı iş imkanlarının oluşturulması için mücadele eder.

5- İşsiz kalan herkese işsiz kaldığı süre boyunca sürekli yaşayabileceği bir miktarda sürekli işsizlik ödeneği sağlanması için mücadele eder.

6-İnsanların temel sosyal hak ve özgürlüklerini en geniş sınırlarıyla savunur, demokratik ve eşitlikçi toplum gereklerine uygun bir biçimde kullanılması için çaba harcar.

7-İnsanların bilgi ve bilinç düzeylerini yükseltmeye yönelik eğitim çalışmaları düzenler.

8-Emeğin sömürüsünün kaldırılması, emekçilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri ve korunmaları için, gerekli tedbirlerin ve güvencelerin alınmasını, uygulanmasını sağlamaya çalışır ve aktif denetleme uğraşı içinde olur.

9-Çalışan işçilerin yasal güvencelerden, sosyal güvenlik ve sosyal sigorta haklarından, işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinden yoksun kalmamaları için mücadele eder.

10-Hak ihlallerine karşı mücadeleyi hukuki ve meşru yol ve yöntemlerle örgütler olanakları dahilinde, mağdurlara yardım eder, maddi ve manevi dayanışma içerisinde olur.

11-Derneğin maddi gelirleri üye aidatları, bağışlar, etkinlikler ve diğer gelirlerdir.

12-Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, her türlü ayni ve şahsi hakları tesis eder veya ettirir. Her türlü inşaatı yaptırır, taşınır mallar ve haklar satın alabilir.

13-İnsanların sahip oldukları ve olmaları gereken sosyal haklarını öğrenmeleri ve bu konuda bilinçlenmeleri için kapalı ve açık alan toplantıları, seminerler, paneller, konserler, sanat etkinlikleri, kampanyalar düzenler; yazılı yayınlar yapar.”

14-Her türlü eğitici, tanıtıcı broşür, kitapçık, gazete, dergi vb yayınlar yaptırır ve dağıtır.

15-Dernek faaliyet yaptığı alanlarda slayt ve film gösteriler, sergi veya benzeri görsel etkinlikler yapar.

16- Sosyal hak ihlalleri ve sorunları konusunda kişilere her türlü konuda danışmanlık yapar, yayın, haber ve uygulamalarla ilgili görüşlerini yetkili mercilere, kamuoyuna duyurur; gerektiğinde adli ve idari mercilere başvurur.

17-İnsanların sosyalleşmesi ve bilinçlenmesi için tesisler kurar, açar, işletir; kurslar, seminerler vb etkinlikler düzenler.

18-Dernek amacında yazılı etkinlikleri sağlıklı yürütebilmek için şubeler ve/veya lokaller, temsilcilikler açabilir. Ulusal veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapabilir. Federasyonların, konfederasyonların kurulması için çalışabilir, bu kuruluşlara üye olabilir; platformlar oluşturabilir, var olan platformlara katılabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı ve Amblemi

Dernek, sosyal, kültürel ve çalışma yaşamı alanda faaliyet gösterir.

Derneğin amblemi bir daire içinde Türkiye haritası üstünde el ele tutuşmuş insan figürü ve bu dairenin etrafında TAŞERON İŞÇİLERİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TAŞ. İŞ. DER. 2010 yazısından oluşmaktadır. Amblemde kullanılan renkler beyaz mavi ve turuncu olarak belirlendi.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip tüm ücretli çalışan , işsizler,emekli ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı, zarar verici davranışlarda bulunmak

2-Üyelik aidatını altı ay içinde mazeretsiz ödememek,

3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

Derneğin merkez organları şunlardır;

1) Merkez Genel Kurulu

2) Merkez Yönetim Kurulu

3) Merkez Denetleme Kurulu

4) Başkanlar Kurulu

Derneğin şube organları şunlardır

1) Şube Genel Kurulu

2) Şube Yönetim Kurulu

3) Şube Denetleme Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Ekim ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanan listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması divanın salona oylatması ve salt çoğunluğa bağlıdır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10- Yönetim kurulu 2 yıllık süre için 9 asıl ve 9 yedek üye olarak genel kurulca gizli oy açık tasnifle seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak genel başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, mali sekreter, örgütlenme sekreteri, sosyal faaliyet sekreteri, hukuktan sorumlu başkan yardımcısı ve 2 üyeyi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUM ŞEKLİ:

Merkez Genel Kurulu;

a) Merkez Yönetim, Denetim, Disiplin kurulları asıl üyeleri, şube başkanları ve eski genel başkanlardan oluşan doğal delegelerin;

b) Şube genel kurullarınca son şube genel kuruluna katılma hakkına sahip üyelerin 1/50 oranında seçilen delegelerin katılımıyla oluşur.

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Merkez Yönetim Kurulu’na, Başkanlar Kurulu’na ve gerekli görmesi halinde Dernek bünyesinde yapılan toplantılara başkanlık eder.

b) Derneği resmi ve özel kişilere karşı yurt içinde ve yurt dışında temsil eder, Derneğin çalışma alanları ile ilgili basına ve kamuoyuna açıklamalar yapar.

c) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin uyumlu çalışmalarını sağlar, Dernek personelinin çalışmalarını izler, verimli olmaları, mevzuata ve Tüzüğe uygun çalışmaları için gerekli önlemleri alır.

d) Derneğin idari konulardaki yazışmalarını genel sekreterle ayrıca mali konularda da mali sekreterle birlikte imzalar

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Derneğin her türlü yazışmasını idare eder, bu belgeleri Genel Başkanla birlikte imzalar. Dernek içi yazışmaları tek başına imzalayabilir.

b) Merkez Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar ve Genel Başkanın onayı ile Merkez Yönetim Kurulu üyelerine sunar.

c) Mali konular dışındaki Dernek defterlerini ilgili mevzuata uygun biçimde tutar, saklanması zorunlu belgeleri dosyalar veya bu konularla ilgili personelin çalışmalarını doğru yapmasını denetler.

HUKUKTAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

a) Mevzuatı takip eder, gelişmeleri izler ve gerektiğinde Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

b) Hukuk alanında meslek ve uzmanlık örgütleriyle ilişki kurar, ortak çalışmalara katılır.

c) İş hukukuyla ilgilen avukatlarla ortak komiteler, çalışma grupları kurar, bunların çalışmalarına başkanlık eder.

d) Olanaklar ölçüsünde hakların takibi ve geliştirilmesi, üyelerimizin davalarının izlenmesi ve müdahale gibi konularda çalışmak üzere hukuk bürosu oluşturulmasına katılır, çalışmalarını yönetir ve denetler.

e) İşçi hakları konusunda araştırma yapar, yapılmasına yardımcı olur. Bu konuda raporlar hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulu’na sunar.

f) Şubelere hukuki konularda yardımcı olur.

MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Dernek gelirlerini artırmak için araştırmaları yapar, projeler hazırlar.

b) Derneğin gelir ve giderleri ile ilgili defterleri mevzuata uygun şekilde tutar veya tutulmasını sağlar. Harcama belgelerini, usulüne uygun bastırılmış belge ve makbuzları ve koçanlarını muhafaza eder.

c) Mali konularda genel başkanla birlikte belgeleri imzalar.

d) Banka hesaplarını takip eder, mali konularla ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeleri yapar.

e) Şubelerin genel kurul ve beyannamelerindeki mali bölümleri inceler, şubelere mali konularla ilgili yardımcı olur, şube aidatlarını hesaplar ve takibini yapar.

f) Kasasında yasalarda belirtilen miktarda parayı, harcamaları yapmak üzere her an bulundurabilir.

ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) İşçilerin örgütlenmelerinin önündeki yasal ve sosyal engelleri tespit eder, giderilmesi için düzenlemeler önerir ve eğitim toplantıları gerçekleştirir.

b) Genel Merkez ile şubeler arasındaki ilişkileri yürütür.

c) Şubelerin bir biriyle uyumlu ve dayanışma için ilişkiler kurmalarına yardımcı olur.

d) Yeni açılacak şubelerle ilgili araştırma yaparak Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

e) Şubelerin beyannamelerini, genel kurul belgelerini inceler, genel kurullarının zamanında yapılmasını izler, gerektiğinde uyarılmaları konusunda Merkez Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.

SOSYAL FAALİYET SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Başta taşeron işçiler olmak üzere tüm çalışanların eğitim olanaklarının her bölgede geliştirilmesi, çeşitli eğitici kurslar açılması için çaba gösterir.

b)Çalışanların sorunlarını kamuoyuna duyurmak için sanatsal ve sportif organizasyonlar yapar

c) Eğitim araç ve gereçlerinin teminini kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması ve uygulaması konusunda gelişmeleri izler, gerektiğinde sürece müdahale eder.

d) Eğitimle ilgili konularda bilimsel toplantı ve konferanslar yapar.

e) Tüm çalışanlarla ilgili yabancı eserlerin Türkçeye kazandırılması için çaba harcar.

f) Tüm çalışanların sorunlarını ve yaşamlarını konu alan sanat ve edebiyat alanında özgün telif eserler elde etmek için yarışma projeleri hazırlar.

g) Taşeron işçilerin spor, sanat, edebiyat gibi alanlarda yeteneklerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası organizasyonlar, yarışmalar, festivaller düzenler; her türlü spor, sanat, kültür ve eğlence olanaklarından yararlanmalarını sağlar.

h) Merkez ve şubeler temelinde kültür ve sanat gruplarının, atölyelerin, tiyatro topluluklarının oluşması için çalışmalar yapar; üretilen eserlerin sergilenmesi, yayınlanması konusunda gerekli girişimleri başlatır.

i) Sanat, kültür alanındaki meslek örgütleriyle, kurum ve kuruluşlarla ilişkileri düzenler, işbirliği yapar.

j) Şubelerimizin spor kulüpleri kurmasına, kurulmuş kulüplerin çalışmalarını en iyi şekilde yapmalarına ve kulüpler arasında ve kulüplerin spor federasyonlarıyla işbirliğinin oluşturulmasına yardımcı olur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği dernek başkanı aracılığıyla temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Dernek başkanı ya da üyelerin önersiyle üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

14-Dernek işlerini yönetecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek.

15-Dernek amaç ve çalışma konularında etüt, araştırma inceleme çalışma yapma ve önerilerde bulunmak üzere çalışma komitelerini görevlendirir.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu, 2 yıl için 3 asıl ve 3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. İç denetim genel kurul kararıyla bağımsız denetçilere de yaptırılabilir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden yıllık ödenti alınır.2010 yılı için üçer aylık periyotlar halinde aylık 3 yıllık 36 TL dır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir,

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin 1/3 nü üç ayda bir genel merkeze gönderilir, üye aidatlarını genel merkeze göndermeyen şubeler hakkındaki kararı merkez yönetim kurulu verir.

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, piyango, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için gerekli izinleri alabildiği takdirde kuracağı iktisadi işletmeler, içkili, içkisiz lokal işletmeleri, ortaklıklar ve tesislerden elde edilen kazançlar ve diğer gelirler

8-Dernekçe yapılan yayınlardan sağlanan gelirler

9- Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16′da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17′de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94′üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13′te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14′te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15′te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17′de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19′da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21′de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26′da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4′te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23′de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24′te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25′te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.Yönetim kurulu, iki yıllık süre için 9 asıl ve 9 yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

ŞUBE BAŞKANININ GÖREVLERİ:

a) Şube başkanı, şube yönetim kuruluna, şube bünyesinde oluşturulan kurul ve komitelere ve gerekli görmesi halinde diğer toplantılara başkanlık eder.

b) Şubenin olduğu il ve ilçe sınırları içerisinde resmi ve özel kişilere karşı şubeyi temsil eder, Derneğin çalışma alanları ile ilgili basına ve kamuoyuna açıklamalar yapar.

c) Yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ile temsilcilikler arasında koordinasyonu sağlar; personelin çalışmalarını izler, verimli, mevzuat ve Tüzük hükümlerine uygun çalışması için gerekli düzenlemeleri yapar.

d) Yazışma ve belgeleri idari konularda şube sekreteri ile ve mali konularda ise mali sekreter ile beraber imzalar.

ŞUBE SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Şube yönetim kurulu kararlarını deftere yazar.

b) Şube yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, şube başkanının onayı ile şube yönetim kuruluna sunar.

c) Mevzuat ve Tüzük gereği idari bakımdan tutulması gereken defterleri usulüne uygun tutar ve gerekli belgeleri dosyalayarak saklar.

d) İdari konularda şube başkanıyla birlikte, şube içi hizmetler ve üyelerle olan yazışmalarda kendi imzasıyla yazışmaları yapar

ŞUBE MALİ SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Şubenin mevzuat ve Tüzük gereği mali konularda tutulması gereken defterlerini tutar veya usulüne uygun tutulmasını; belge ve makbuzlarla diğer mali evraklarını dosyalar ve saklanmasını sağlar.

b) Mali konularda yazışma ve belgeleri şube başkanı ile beraber imzalar.

c) Şube adına açılmış banka hesaplarını izler.

d) Yasa ve yönetmelikler gereği bildirimi zorunlu mali tablo ve belgeleri; şube genel kuruluna sunulacak bilânço, kesin hesap tablosu, bütçe ve mali raporu hazırlar.Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, ağustos ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10′dan fazla veya toplam üye sayısı 20′ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3′ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3′ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

DERNEK KURUCULARI

Madde 27-

1.Başkan: GÜNEŞ CENGİZ

2.Başkan Yardımcısı: BARIŞ DOĞAN

3.Sekreter: OKAN OSMANOĞLU

4.Sayman: BURCU ERİŞ

5.Üye: SADETTİN YILDIRIM

6.Üye: CELAL TOPAL

7.Üye: BİRSEN YEŞİLKANAT

8.Üye: ŞÜKRÜ SAĞLAM

9.Üye: MEHMET HANİFİ SAĞLICAK

DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1.Genel Başkan: GÜNEŞ CENGİZ

2.Başkan Yardımcısı: ŞABAN ŞAHİN

3.Genel Sekreter: KADİR DİNCAR

4.Mali Sekreter: CEMAL BİLGİN

5.Örgütlenme Sekreteri: BURCU ÖZDUĞANCI

6.Sosyal Faaliyet Sekreteri: ŞÜKRÜ SAĞLAM

7.Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı: ERHAN TAŞ

8.Üye: MEHMET HANİFİ SAĞLICAK

9.Üye: SADETTİN YILDIRIM

YÜRÜRLÜK

Taşeron İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin amacını, organlarını ve çalışma esaslarını düzenleyen ve 28 Haziran 2010 tarihli Olağan Genel Kurulu’nda değiştirilen Tüzük ilgili makamın onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://tasisder.com/wportal/dernek/dernek-tuzugu/