Fotoğraflar'e dön

Bu Sayfa bas

Taşeron İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 21.03.2012


Photos 1 - 88 out of 88 | Back to Albums
Ta?eron ??çileri Dayan??ma ve Yard?mla?ma Derne?i’nin 
21.03.2012 Günü Yapt??? Bas?n Aç?klamas? Metnidir.

•	Muvazaa Raporlar?, ?? Mahkemesi Kararlar? Uygulans?n,
•	Ta?eron ??çi Çal??t?rmaya Son!
•	Hileli Çal??maya da Hileli ??ten Ç?kartmaya da Geçit Vermeyece?iz!
•	Kadro Çal??ma Hakk?m?z Verilsin

De?erli Bas?n Emekçileri,
Mücadelemizin 30’uncu gününde daha kararl?y?z, daha güçlüyüz.

30 gün önce Bilgilendirme ve Uyar? Çad?r?n? kurmu?tuk. Amac?m?z, hakk?m?z olan i?imizi, ekme?imizi savunmak; mahkeme karar?n? uygulatmak içindir. E?er i?çi haklar?na sayg?l? bir üniversite yönetimi ve hükümet i?ba??nda olsayd?, bu çad?ra gerek kalmazd?. Elimizdeki raporlar ve mahkeme karar?n?n gere?ini yaparlard?. 

Ancak yasalara uyulmad??? i?çi haklar?na sayg? duyulmad??? için, i?imiz, özlük haklar?m?z, onurumuz için bu çad?r? kurduk. Yasal haklar?m?z? mücadele ederek ar?yor olmam?z, Türkiye’nin ay?b?d?r.

De?erli Bas?n,
Çal??ma Bakanl???n?n ?? Müfetti?lerinin 2008 y?l?ndan buyana devam eden i?yeri denetimleri sonucunda ta?eronda çal??an i?çilerin, hastanenin as?l i?ini yapt?klar? belgelendi. 

Hastanenin as?l i?ini ta?eron i?çisi yap?yor. ?? Yasas? as?l i?lerin ta?eron firmalar eliyle yap?lmas?n? suç say?yor. Ta?eron firmalarda çal??ma ko?ullar? i? yasalar?na ayk?r?d?r. 3 ayda bir sözle?me imzalay?p, y?ll?k izinlerimiz, mesai ücretlerimiz, k?dem ve ihbar tazminatlar?m?z verilmeden çal??mam?za üniversite rektörlü?ü, dekanl?k, ba?hekimlik ses ç?kartm?yor. Hastanenin bütçesinden ç?kan ve i?çinin al?nterinin kar??l??? olmas? gereken paralar, arac? ?irketlere, ta?eron firmalara da??t?l?yor; ta?eron i?çi çal??t?r?lmas?na son verilsin istedi?imiz için bu çad?r? kurduk.

30 gün sonra sesimizi tüm Türkiye duydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi duydu, Çal??ma Bakan? duydu, medya haberdar! Ancak Rektörlük sesimizi duymamak için özel çaba sarf ediyor. Muvazaa raporlar?n? ve mahkeme kararlar?n? keyfi biçimde görmezden geliyor. Suç i?liyor, vebal alt?nda kal?yor!

De?erli Bas?n Emekçileri,
Bu gidi?i durdurmak üzere bir araya geldik. Dernek çat?s? alt?nda örgütlendik. ?? mahkemelerinde çe?itli davalar açt?k. Haklar kazand?k. Bu arada Devrimci Sa?l?k ??’in ba?vurusuyla hastanede i? müfetti?lerinin yapt??? incelemelerde, 2004 y?l?ndan buyana, 8 y?ld?r kanunsuz ve hileli bir çal??ma yap?ld???, i?çi çal??t?r?ld??? ortaya ç?kt?. 

Elimizdeki i? müfetti?i raporlar? ve raporlara üniversitenin ve ta?eron firmalar?n itirazlar?n? reddederek raporlar? do?ru bulan 4. ?? Mahkemesi karar? var. Bu kararlar demektedir ki, hastanede hileli biçimde i?çi çal??t?r?lmaktad?r ve bu hileli çal??ma sonucunda i?çilerin haklar? ödenmemekte, kurum olarak üniversite de zarara u?rat?ld??? için, ceza davas? yolu aç?k olarak, 500 bin liral?k, 300 bin liral?k para cezalar? kesildi.

Üniversite, hapis cezas? yolu da aç?k olan para cezalar? kar??s?nda ne yapt?? Hastanenin as?l i?lerini ta?eron firmalara vermeye, suç i?lemeye devam etti. 

Di?er yandan mahkeme karar?n? bo?a ç?kartmak üzere, hileli bir ba?ka yola ba?vurdu: Muvazaa raporlar?nda isimleri yaz?l? i?çileri KPSS’ye zorlad?, puan? yetenlerin bir bölümünü i?e ald?, di?er bölümünü i?ten ç?kartt?.

Ta?eron firmalarda çal??anlar? 4 B ad? verilen birer y?ll?k sözle?meli i?çi haline getirerek, müfetti? raporlar?nda ismi yaz?l? bulunan ve üniversite i?çisi statüsünde çal??malar? müfetti?lerce ve mahkeme karar?yla onaylanan i?çileri hileli yoldan 4 B’ye geçirece?iz diyerek i?ten ç?kart?lmas?n? yasad??? buluyoruz ve kabul etmiyoruz!

4 B, bir ba?ka tür hileli çal??ma biçimidir ve ta?eron çal??may? ortadan kald?rmayan, sözle?meli, geçici çal??ma ili?kisidir. Oysaki, muvazaa raporlar? ve mahkeme karar? bizleri üniversitenin as?l i?ini yapt???m?z için, hastanenin devaml? i?çisi saym??t?r.
 
Bu sebeple, üniversite i?çisi olan bizleri hileli oldu?u kesinle?en ta?eron firmalar ç?k?? veremez.

De?erli Bas?n,
Ta?eronda çal??maktansa 4 B’li çal??mak iyidir, diye dü?ünebiliriz. Ancak… elimizde i? müfetti?i raporlar?, i? mahkemesinin raporlar? do?rulayan yarg? karar? varken neden ta?eronlarda çal??maya raz? olal?m? Neden 4 B’li sözle?meli çal??may? kabul edelim?

•	Mademki, üniversite i? yasas?nda olmayan bir i?lem yaparak suç i?lemi?tir, 
•	Mademki, üniversite hileli i?çi çal??t?rarak i?çiyi ve üniversiteyi kurum olarak zarara u?ratm??t?r, 
•	Mademki, ta?eron firmalar üniversitenin as?l i?lerini hileli olarak yapmaktad?r, 
•	Mademki, bizler üniversitenin as?l i?lerini yapan, üniversitenin asli i?çileriyiz o zaman bunun gere?i yap?ls?n.

Üniversite hastanesinin sa?l?k hizmetinin tümünde ta?eronlarda hileli çal??t?r?lan i?çiler, üniversitenin yani kamunun i?çi statüsünde çal??malar? güvenceye al?nmal?, yasal haklar? iade edilmelidir.

Laboratuar çal??an?ndan röntgen teknisyenine, kay?t eleman?ndan temizlik çal??an?na kadar tüm sa?l?k hizmeti veren ekibi, haklar? olan kamu i?çisi statüsünde çal??malar? güvence alt?na al?nmal?d?r. 

Üniversite rektörlü?ü gerekli yaz??malar? ve i?çi al?m? talebiyle hükümete ba?vurmal?d?r. Bu mümkündür. Art?k yeter diyoruz. Süresi belirsiz 4 D kamu i?çisi statüsünü istiyoruz.

Raporlar? ve i? mahkemesi kararlar?n? ilk elden bilen Çal??ma Bakanl??? görevini yerine getirmelidir. ??çilerin kazan?lm?? tüm özlük haklar?n? iade edilmelidir. Müfetti? raporlar?n? yarg? kararlar?n? uygulamal?d?r.

Kadrolu ve i? güvenceli çal??ma hakk?n? elde edene kadar mücadelemizi büyüterek sürdürece?iz. ?stanbul Tabip Odas?, SES, Tezkoop-?? ve Dev Sa?l?k ??, t?p ö?rencileri, hasta yak?nlar?yla birlikte, Çapa Sa?l?k Meclisiyse, ?stanbul Sa?l?k Hakk? Meclisiyle, emekten yana tüm kurumlar?n dayan??mas? ve mücadelesiyle kazanaca??m?za eminiz.

Bugün Dekanl?kta, yar?n 12.30’da Çapa Meclisinde, Cuma günü 16.30’da Sosyal Etkinli?imizde bulu?uyoruz. Bölüm bölüm örgütlenip, büyük yürüyü?lere, grevlere haz?rlan?yoruz. 

Biz Hakl?y?z, Biz Kazanaca??z! - Susma Hayk?r T?erona Ba? Kald?r! - Zafer Direnen Emekçinin Olacak! - Kurtulu? Yok Tek Ba??na, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!
  
Photos 1 - 88 out of 88 | Back to Albums
Description: Ta?eron ??çileri Dayan??ma ve Yard?mla?ma Derne?i’nin 21.03.2012 Günü Yapt??? Bas?n Aç?klamas? Metnidir. • Muvazaa Raporlar?, ?? Mahkemesi Kararlar? Uygulans?n, • Ta?eron ??çi Çal??t?rmaya Son! • Hileli Çal??maya da Hileli ??ten Ç?kartmaya da Geçit Vermeyece?iz! • Kadro Çal??ma Hakk?m?z Verilsin De?erli Bas?n Emekçileri, Mücadelemizin 30’uncu gününde daha kararl?y?z, daha güçlüyüz. 30 gün önce Bilgilendirme ve Uyar? Çad?r?n? kurmu?tuk. Amac?m?z, hakk?m?z olan i?imizi, ekme?imizi savunmak; mahkeme karar?n? uygulatmak içindir. E?er i?çi haklar?na sayg?l? bir üniversite yönetimi ve hükümet i?ba??nda olsayd?, bu çad?ra gerek kalmazd?. Elimizdeki raporlar ve mahkeme karar?n?n gere?ini yaparlard?. Ancak yasalara uyulmad??? i?çi haklar?na sayg? duyulmad??? için, i?imiz, özlük haklar?m?z, onurumuz için bu çad?r? kurduk. Yasal haklar?m?z? mücadele ederek ar?yor olmam?z, Türkiye’nin ay?b?d?r. De?erli Bas?n, Çal??ma Bakanl???n?n ?? Müfetti?lerinin 2008 y?l?ndan buyana devam eden i?yeri denetimleri sonucunda ta?eronda çal??an i?çilerin, hastanenin as?l i?ini yapt?klar? belgelendi. Hastanenin as?l i?ini ta?eron i?çisi yap?yor. ?? Yasas? as?l i?lerin ta?eron firmalar eliyle yap?lmas?n? suç say?yor. Ta?eron firmalarda çal??ma ko?ullar? i? yasalar?na ayk?r?d?r. 3 ayda bir sözle?me imzalay?p, y?ll?k izinlerimiz, mesai ücretlerimiz, k?dem ve ihbar tazminatlar?m?z verilmeden çal??mam?za üniversite rektörlü?ü, dekanl?k, ba?hekimlik ses ç?kartm?yor. Hastanenin bütçesinden ç?kan ve i?çinin al?nterinin kar??l??? olmas? gereken paralar, arac? ?irketlere, ta?eron firmalara da??t?l?yor; ta?eron i?çi çal??t?r?lmas?na son verilsin istedi?imiz için bu çad?r? kurduk. 30 gün sonra sesimizi tüm Türkiye duydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi duydu, Çal??ma Bakan? duydu, medya haberdar! Ancak Rektörlük sesimizi duymamak için özel çaba sarf ediyor. Muvazaa raporlar?n? ve mahkeme kararlar?n? keyfi biçimde görmezden geliyor. Suç i?liyor, vebal alt?nda kal?yor! De?erli Bas?n Emekçileri, Bu gidi?i durdurmak üzere bir araya geldik. Dernek çat?s? alt?nda örgütlendik. ?? mahkemelerinde çe?itli davalar açt?k. Haklar kazand?k. Bu arada Devrimci Sa?l?k ??’in ba?vurusuyla hastanede i? müfetti?lerinin yapt??? incelemelerde, 2004 y?l?ndan buyana, 8 y?ld?r kanunsuz ve hileli bir çal??ma yap?ld???, i?çi çal??t?r?ld??? ortaya ç?kt?. Elimizdeki i? müfetti?i raporlar? ve raporlara üniversitenin ve ta?eron firmalar?n itirazlar?n? reddederek raporlar? do?ru bulan 4. ?? Mahkemesi karar? var. Bu kararlar demektedir ki, hastanede hileli biçimde i?çi çal??t?r?lmaktad?r ve bu hileli çal??ma sonucunda i?çilerin haklar? ödenmemekte, kurum olarak üniversite de zarara u?rat?ld??? için, ceza davas? yolu aç?k olarak, 500 bin liral?k, 300 bin liral?k para cezalar? kesildi. Üniversite, hapis cezas? yolu da aç?k olan para cezalar? kar??s?nda ne yapt?? Hastanenin as?l i?lerini ta?eron firmalara vermeye, suç i?lemeye devam etti. Di?er yandan mahkeme karar?n? bo?a ç?kartmak üzere, hileli bir ba?ka yola ba?vurdu: Muvazaa raporlar?nda isimleri yaz?l? i?çileri KPSS’ye zorlad?, puan? yetenlerin bir bölümünü i?e ald?, di?er bölümünü i?ten ç?kartt?. Ta?eron firmalarda çal??anlar? 4 B ad? verilen birer y?ll?k sözle?meli i?çi haline getirerek, müfetti? raporlar?nda ismi yaz?l? bulunan ve üniversite i?çisi statüsünde çal??malar? müfetti?lerce ve mahkeme karar?yla onaylanan i?çileri hileli yoldan 4 B’ye geçirece?iz diyerek i?ten ç?kart?lmas?n? yasad??? buluyoruz ve kabul etmiyoruz! 4 B, bir ba?ka tür hileli çal??ma biçimidir ve ta?eron çal??may? ortadan kald?rmayan, sözle?meli, geçici çal??ma ili?kisidir. Oysaki, muvazaa raporlar? ve mahkeme karar? bizleri üniversitenin as?l i?ini yapt???m?z için, hastanenin devaml? i?çisi saym??t?r. Bu sebeple, üniversite i?çisi olan bizleri hileli oldu?u kesinle?en ta?eron firmalar ç?k?? veremez. De?erli Bas?n, Ta?eronda çal??maktansa 4 B’li çal??mak iyidir, diye dü?ünebiliriz. Ancak… elimizde i? müfetti?i raporlar?, i? mahkemesinin raporlar? do?rulayan yarg? karar? varken neden ta?eronlarda çal??maya raz? olal?m? Neden 4 B’li sözle?meli çal??may? kabul edelim? • Mademki, üniversite i? yasas?nda olmayan bir i?lem yaparak suç i?lemi?tir, • Mademki, üniversite hileli i?çi çal??t?rarak i?çiyi ve üniversiteyi kurum olarak zarara u?ratm??t?r, • Mademki, ta?eron firmalar üniversitenin as?l i?lerini hileli olarak yapmaktad?r, • Mademki, bizler üniversitenin as?l i?lerini yapan, üniversitenin asli i?çileriyiz o zaman bunun gere?i yap?ls?n. Üniversite hastanesinin sa?l?k hizmetinin tümünde ta?eronlarda hileli çal??t?r?lan i?çiler, üniversitenin yani kamunun i?çi statüsünde çal??malar? güvenceye al?nmal?, yasal haklar? iade edilmelidir. Laboratuar çal??an?ndan röntgen teknisyenine, kay?t eleman?ndan temizlik çal??an?na kadar tüm sa?l?k hizmeti veren ekibi, haklar? olan kamu i?çisi statüsünde çal??malar? güvence alt?na al?nmal?d?r. Üniversite rektörlü?ü gerekli yaz??malar? ve i?çi al?m? talebiyle hükümete ba?vurmal?d?r. Bu mümkündür. Art?k yeter diyoruz. Süresi belirsiz 4 D kamu i?çisi statüsünü istiyoruz. Raporlar? ve i? mahkemesi kararlar?n? ilk elden bilen Çal??ma Bakanl??? görevini yerine getirmelidir. ??çilerin kazan?lm?? tüm özlük haklar?n? iade edilmelidir. Müfetti? raporlar?n? yarg? kararlar?n? uygulamal?d?r. Kadrolu ve i? güvenceli çal??ma hakk?n? elde edene kadar mücadelemizi büyüterek sürdürece?iz. ?stanbul Tabip Odas?, SES, Tezkoop-?? ve Dev Sa?l?k ??, t?p ö?rencileri, hasta yak?nlar?yla birlikte, Çapa Sa?l?k Meclisiyse, ?stanbul Sa?l?k Hakk? Meclisiyle, emekten yana tüm kurumlar?n dayan??mas? ve mücadelesiyle kazanaca??m?za eminiz. Bugün Dekanl?kta, yar?n 12.30’da Çapa Meclisinde, Cuma günü 16.30’da Sosyal Etkinli?imizde bulu?uyoruz. Bölüm bölüm örgütlenip, büyük yürüyü?lere, grevlere haz?rlan?yoruz. Biz Hakl?y?z, Biz Kazanaca??z! - Susma Hayk?r T?erona Ba? Kald?r! - Zafer Direnen Emekçinin Olacak! - Kurtulu? Yok Tek Ba??na, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!
Location: Istanbul Universitesi Capa Tip Fakultesi

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://tasisder.com/wportal/fotograflar/taseron-iscileri-dayanisma-ve-yardimlasma-dernegi-21-03-2012/